ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 z dnia 12 września 2011 r.w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze...ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW 1

z dnia 12 września 2011 r.

w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze

Na podstawie art. 140 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:

§  1.

Rozporządzenie określa:

1) wzór rejestru kredytów zaciągniętych przez komitet wyborczy, zwanego dalej "rejestrem kredytów";

2) wzór rejestru wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314) obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów, zwanego dalej "rejestrem wpłat";

3) sposób prowadzenia rejestru kredytów oraz rejestru wpłat;

4) sposób przekazania organom wyborczym rejestru kredytów oraz rejestru wpłat.

§  2.

Wzór rejestru kredytów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§  3.

Wzór rejestru wpłat określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§  4.

1.Rejestry kredytów i rejestry wpłat są prowadzone przy użyciu informatycznych nośników danych.

2.Rejestry, o których mowa w ust. 1, powinny być prowadzone w systemie teleinformatycznym umożliwiającym niezwłoczny odczyt, przeszukiwanie oraz wydruk całości lub części danych zapisanych w rejestrach.

3.Rejestr kredytów i rejestr wpłat składa się z dokonywanych na bieżąco wpisów sporządzanych oddzielnie odpowiednio dla każdego rejestrowanego kredytu i każdej rejestrowanej wpłaty.

4.Sprostowanie błędnego wpisu w rejestrze kredytów lub rejestrze wpłat następuje przez zamieszczenie nowego wpisu o prawidłowej treści, z adnotacją w kolumnie "Dodatkowe informacje": "wpis korygujący". Przy wpisie korygowanym należy dodać w kolumnie "Dodatkowe informacje" adnotację: "wpis nieaktualny".

5.W kolumnie "Dodatkowe informacje" rejestru kredytów umieszcza się informacje o zmianie kwoty kredytu, oprocentowania kredytu, innych kosztów udzielenia kredytu, terminu spłaty kredytu, imion i nazwisk poręczycieli, kwot poręczenia poszczególnych poręczycieli, a w kolumnie "Dodatkowe informacje" rejestru wpłat umieszcza się informacje o zwrocie wpłaty.

§  5.

1.Rejestr kredytów i rejestr wpłat umieszcza się na stronie internetowej komitetu wyborczego w taki sposób, by dostęp był realizowany za pomocą bezpośredniego odnośnika z głównej strony internetowej komitetu wyborczego, umieszczonego w menu głównym lub w prawym górnym rogu głównej strony internetowej komitetu wyborczego. Odnośniki są oznaczane odpowiednio "Rejestr kredytów" lub "Rejestr wpłat".

2.Rejestr kredytów i rejestr wpłat są prezentowane w formie odrębnych plików w formacie PDF (Portable Document Format) generowanych w sposób umożliwiający niezwłoczny odczyt, przeszukiwanie oraz wydruk całości lub części danych zapisanych w rejestrach.

3.Pliki, o których mowa w ust. 2, są oznaczane na stronie internetowej komitetu wyborczego odpowiednio "Rejestr kredytów" lub "Rejestr wpłat".

4.Rejestr kredytów i rejestr wpłat są prezentowane na stronie internetowej komitetu wyborczego w sposób ciągły.

5.W przypadku braku wpisów w rejestrze kredytów albo rejestrze wpłat na stronie internetowej komitetu wyborczego po wybraniu odnośnika, o którym mowa w ust. 1, ukazuje się odpowiednio informacja "Brak wpisów w rejestrze kredytów" lub "Brak wpisów w rejestrze wpłat".

§  6.

1.Dane z rejestru kredytów i rejestru wpłat komitet wyborczy przekazuje właściwemu organowi wyborczemu w formie pliku PDF zapisanego na płycie CD lub DVD, w standardzie ISO 9660.

2.W przypadku braku wpisów w rejestrze kredytów lub rejestrze wpłat do chwili przedłożenia sprawozdania finansowego właściwemu organowi wyborczemu, zgodnie z art. 142 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, w pierwszym wierszu w kolumnie "Dodatkowe informacje" należy umieścić informację "Brak wpisów w rejestrze".

3.Na etykiecie zewnętrznej informatycznego nośnika danych, o którym mowa w ust. 1, należy umieścić opis zawierający:

1) pełną nazwę komitetu wyborczego;

2) nazwy plików i liczbę zawartych w każdym z nich rekordów;

3) imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika finansowego komitetu.